Imboashalama

Natsangan'i : rainibika
tamin'ny: 18/02/2014 03:53

Ity Vondrona ity no natao dia ny mba hampivondronana ny olona rehetra izay mahatsiaro fa isan'ny zanak'Isiraely izay tafaely manerana ny tany.
Hoy ny mpaminany hoe " Angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loholona, angòny ny ankizy madinika mbamin'ny zaza minono; Aoka ny mpampakatra hiala ao an-efi-tranony, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriany." Joela 2:16
Ry zanak'Isiraely ô! tonga ny fotoana izay hanangonana antsika indray izay miely eran-tany, mba handray ny teny fikasana avy tamin'ilay Mpanao ny lanitra sy ny tany nivavahan'ireo Raiaman-drenintsika tany aloha. aza dia variana intsony fa mifohana amin'ny torimason'ny fanahinareo.

Mpikambana vao tonga

Sary nampidirina farany

Hampiditra sary

mg